Оголошення »

До уваги громадськості міста

27.08.2020

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради розміщена Заява про визначення обсягу розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Детального плану території в районі вулиць Садової та Григорія Усика в м.Олександрія Кіровоградської області.

Заява
про визначення обсягу розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Детального плану території в районі вулиць Садової та Григорія Усика в м.Олександрія Кіровоградської області.

Ділянка що проектується розташована в районі вулиць Садової та Григорія Усика в м.Олександрія Кіровоградської області. Ділянка вільна від житлової забудови, використовується як виробнича територія. В межах території відсутні об’єкти охорони культурної спадщини, заповідного фонду, охоронні зони, та зони регулювання забудови. В межах території суміжного впливу розташований елеватор із його нормативною СЗЗ-100 метрів (ДСП 173-96, додаток 6).

1. Замовник. Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради (договір від 05.08.2020 №1471-02-22-2020).

2. Виконавець. ДП «УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М.Білоконя, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, тел. (044)2856506, E-mail: admin@dipromisto. gov. ua).

3. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування. Детальний план території (далі-ДПТ) є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється на виконання статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». ДПТ у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану та визначає планувальну структуру і розвиток частини території в межах міста. Склад та зміст ДПТ визначається відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст Детального плану території» з урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДСП 173 – 96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

4. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснювати процедури оцінки впливу на довкілля.
В проекті ДПТ визначаються містобудівні умови та обмеження об’єктів будівництва (громадська забудова), які передбачаються до розміщення в межах території проектування. Проект обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації території району проектування обумовлюються Завданням на розроблення проекту. Проект детального плану території в районі вулиць Садової та Григорія Усика в м. Олександрія Кіровоградської області визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, санітарних розривів, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, щодо забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.
Проект розробляється у відповідності до рішень генерального плану м.Олександрії (ДП «УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО», 2018 р.).

5. Ймовірні наслідки:
а ) для довкілля, в тому числі для здоров’я населення: виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля ( грунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря ), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення;
б ) для територій із природоохоронним статусом: наслідки не очікуються у зв’язку із відсутністю в межах розробки ДПТ об’єктів з природоохоронним статусом;
в ) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: зважаючи на географічне положення міста Олександрії, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень ДПТ для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікується.

6. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути , у тому числі якщо ДПТ не буде затверджено. Зважаючи на комплексність рішень проекту, що обумовлюється необхідністю розвитку громадської забудови (торгівельного центру «Епіцентр»), його транспортного обслуговування, розвитком інженерних мереж та комунікацій, розгляд виправданих альтернатив щодо проектних рішень відбувається в процесі розробки проекту, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.
Загальною альтернативою проекту, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

7. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуються під час стратегічної екологічної оцінки: Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення ДПТ, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на склад та зміст ДПТ, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки мають методи пофакторного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з рішеннями генерального плану щодо умов його реалізації.
Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень проекту ДПТ загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення, міського середовища.
Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив суміжних об’єктів впливу.
Виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають:
– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;
– оцінку величини і значимість впливів і ризиків;
– розробку заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

8. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування. Для покращення стану довкілля рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»:
– формування раціональної планувальної структури та нормативне забезпечення зеленими насадженнями;
– дотримання вимог щодо мікроклімату та інсоляції громадських будинків і споруд, в тому числі суміжного впливу ( п. 14.9.1 );
– забезпечення санітарного очищення території із дотриманням вимог щодо роздільного збирання сміття та його послідуючим видаленням на міському полігоні (п.11.2.1);
– облаштування території засобами площинного озеленення та декоративними зеленими насадженнями (п.8.2.6);
– розвиток системи дощової каналізації із відведенням поверхневого стоку в загальноміську систему, інженерний захист території (п. 12.8 );
– раціональна організація транспортного обслуговування, із нормативним забезпеченням паркувальними місцями та організацією схеми руху (табл. 10.7 ).
В межах території розроблення ДПТ передбачається створення торгового центру до 5500м2 на 80 працюючих.
Передбачається розвиток соціальної інфраструктури: зони громадського харчування; ігрової зони для дітей; технічної стоянки для габаритного автотранспорту обслуговування торгівельного центру на 5 місць; гостьової автостоянки для відвідувачів до 100 місць; зони зелених насаджень з благоустроєм до 0,25га; повне інженерне забезпечення території централізованими мережами та комунікаціями.

9. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», та «Методичних рекомендаціях із здійснення СЕО документів державного планування» (наказ Мінекології № 296 від 10.08.2018 р.) і складається із наступних розділів:
– Зміст та основні цілі ДПТ, його зв’язок з іншими документами державного планування;
– Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;
– Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
– Екологічні проблеми, у тому числі загальні ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДПТ;
– Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються ДПТ, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;
– Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
– Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДПТ;
– Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;
– Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання проекту ДПТ для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

10. Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання, що викладаються в короткому аналітичному плані.
Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою Детального плану території в районі вулиць Садової та Григорія Усика в м.Олександрія Кіровоградської області.

11. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання. Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Детального плану території в районі вулиць Садової та Григорія Усика в м.Олександрія Кіровоградської області подаються до Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради, ( вул. Бульварна, 25, м.Олександрія, Кіровоградська обл., 28000, тел./факс (05235)7-23-43, E-mail: upravleniegkh@ukr.net ). Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради Онопрієнко А.Є., тел.70285.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів із дати оприлюднення Заяви.