Оголошення »

УВАГА, КОНКУРС з призначення управителя багатоквартирними будинками на території м. Олександрії , в яких не утворені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та співвласники яких не визначились з формою управління будинками

26.02.2021

На виконання розпорядження Олександрійського міського голови Кузьменка С. А. від 22 лютого 2021 року №р-58-з Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради з 04.03.2021 року по 02.04.2021 року оголошує конкурс з призначення управителів з управління багатоквартирним будинками на території м. Олександрії , в яких не утворені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та співвласники яких не визначились з формою управління будинками.
Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу
Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради, 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна, 25;
П.І.Б., посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу (секретар комісії) – Ціпов’яз Валентин Валерійович, головний спеціаліст житлово-комунального відділу управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради, тел. (05235)7-05-06, факс (05235)7-23-43,
e-mail:upravlenieGKH@ukr.net

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

1 Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу 50 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2 Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою 15 балів
3 Фінансова спроможність учасника конкурсу 10 балів
4 Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) 15 балів
5 Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства 10 балів

Максимально можлива кількість балів – 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.
Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або завірені належним чином копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:
1. Для участі в конкурсі його учасники подають заяви, в яких зазначають:
– фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційної картки платника податкі, облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорту);
– юридичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності – повне найменування, код ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів передбачених конкурсною документацією.
2 Перелік документів:
– статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;
– баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період;
– довідка органу статистики про реєстрацію;
– свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;
– витяг з ЄДРПОУ, який підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код 68.32);
– інформація уповноважених органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника конкурсу та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
– обороти по розрахунковому рахунку підприємства за останні 12 місяців;
– довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/підприємця);
– копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;
– довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання в досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
– розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єктів конкурсу.
3. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо. У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
4. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою із зазначенням кількості сторінок.
5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
6. Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
7. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.
7. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
7.1 Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу. На конверті з конкурсною пропозицією повинно бути зазначено великими літерами «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ».
7.2 Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна, 25, каб№3.
8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: до 1530 02 квітня 2021 року.
9. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями
9.1. Місце: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна, 25 каб. 1
9.2. Дата 05 квітня 2021 року
9.3 Час 1000
10. Способи і місце отримання Конкурсної документації.
Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою його учаснику протягом 3 (трьох) робочих днів після надходження від учасника Заяви про участь в конкурсі з призначення управителів з управління багатоквартирним будинками на території м. Олександрії, в яких не утворені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та співвласники яких не визначились з формою управління будинками. (пишеться в довільній формі на ім’я голови конкурсної комісії).