Оголошення »

УВАГА, КОНКУРС З призначення управителя багатоквартирними будинками на території міста Олександрії та Пантаївка, в яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління будинком!

26.10.2018

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради з 29.10.2018 р. по 30.11.2018 р. оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирними будинками на території міста Олександрії та с. Пантаївка, в яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління будинком.
Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу
Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради,
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна (Свердлова), 25
Прізвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу
Куйденко Ю. М. – головний спеціаліст житлово-комунального відділу УЖКГ (секретар комісії), Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна (Свердлова), 25,
тел: (05235) 7-36-04; факс: 7-23-43;
e-mail: upravlenieGKH@ukr.net

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

1 Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу До 35 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2 Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою, а саме наявність:

– приміщення для роботи персоналу;

– офісної оргтехніки;

– транспортних засобів, які перебувають на балансі підприємства/ підприємця;

– обладнання, приладдя для здійснення переліку послуг (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців, що мають відповідні дозвільні документи на виконання поточних ремонтних робіт, обслуговування димо-вентиляційних каналів та техобслуговування електромереж)

15 балів
3 Фінансова спроможність учасника конкурсу 15 балів
4 Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців, що мають відповідні дозвільні документи на виконання поточних ремонтних робіт, обслуговування димо-вентиляційних каналів та техобслуговування електромереж) 15 балів
5 Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства 20 балів

Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.
Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або завірені належним чином копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву у якій зазначають:
– фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
– юридичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності – повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.
2. Перелік документів :
– статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;
– баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період;
– довідка із органів статистики про реєстрацію;
– свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;
– витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код 68.32) .
– інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
– обороти по розрахунковому рахунку підприємства за останні 12 місяців;
– довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);
– копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;
– довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
– розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;
3. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
4. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
6.Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
7. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.
Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу. На конверті з конкурсною пропозицією повинно бути зазначено великими літерами «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ»
2.Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна (Свердлова), 25, каб. №5.
3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: до 16.00. год. 30.11.2018 р.
Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
1. Місце: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна (Свердлова), 25, каб. 1;
2. Дата: 03.12.2018 р.
3. Час: 14 год.
Способи і місце отримання Конкурсної документації.
Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою його учаснику протягом 3 (трьох) робочих днів після надходження від учасника Заяви про участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирними будинками на території міста Олександрії, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації (пишеться в довільній формі на ім’я голови конкурсної комісії).