Оголошення »

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території на перехресті просп.Соборного та вул.Героїв Сталінграда в м.Олександрії Кіровоградської області

08.01.2019

1. Інформація про замовника:

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради.
28000, Кіровоградська область, просп. Соборний, 59, каб. 114, електронна адреса: upravleniegkh@ukr.net. Телефони для довідок: 7-14-77, 7-02-85.

2. Вид та основні цілі ДДП та його зв’язок з іншими ДДП.

Документація державного планування – Детальний план території на перехресті просп. Соборного та вул. Героїв Сталінграда в м. Олександрії Кіровоградської області є документацією з просторового планування на місцевому рівні.
Основною метою розроблення детального плану території є:
– уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану міста;
– уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території м. Олександрії;
– формування принципів планувальної організації забудови;
– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно – гігієнічними нормами;
– створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні, відповідно до законодавства;
Визначення подальшої діяльності щодо:
попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
створення транспортної інфраструктури;
організації транспортного і пішохідного руху, розміщенні місць паркування транспортних засобів;
охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;
комплексного благоустрою та озеленення;
визначення містобудівних умов та обмежень, які включають, зокрема:
відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.
Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.
Залежно від категорій доріг, що перехрещуються, детальним планом території передбачається визначення транспортної розв’язки просп. Соборного і вул. Героїв Сталінграда та розміщення в районі перехрестя нових об’єктів будівництва, зокрема автомийки самообслуговування.
Детальний план території на перехресті просп. Соборного та вул. Героїв Сталінграда в м. Олександрії Кіровоградської області розробляється згідно рішення Олександрійської міської ради «Про розроблення детального плану території на перехресті просп. Соборного та вул. Героїв Сталінграда в м. Олександрії Кіровоградської області» від 05.10.2018 року.
Проект розробляється у відповідності з:
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

3. Інформація про те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності та об’єктів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів.

Заплановані об’єкти детального плану території (зокрема, об’єкта будівництва – автомийки) не віднесені до категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не потребує у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Територія, що підлягає детальному плануванню, знаходиться на перехресті просп. Соборного і вул. Героїв Сталінграда в центральній частині м. Олександрії Кіровоградської області і включає в себе земельні ділянки, що знаходяться у приватній власності та у користуванні на умовах оренди чи постійному користуванні.
Територія опрацювання складає – 12.9268 га.
В межах території на південній стороні проходить ЛЕП 35кВ.
Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території.

4. Ймовірні наслідки:

1. Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення імовірні наслідки попередньо відсутні.
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема для таких компонентів довкілля:
– грунти;
– атмосферне повітря;
– водні ресурси;
– стан фауни, флори, землі;
– кліматичні фактори, у тому числі для здоров’я населення.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій, та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного, транспорту та виробничої техніки.
Акустичне забруднення, граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;
2. Для територій з природоохоронним статусом відсутні.
3. Транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.
Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки вищенаведений об’єкт (автомийки) є стандартним способом будівництва та експлуатації, що визнані, як на міжнародному так і на державному рівні.
Територіальні альтернативи також не розглядаються у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію, тому СЕО детального плану інших територій не розглядається.
У разі не затвердження документа державного планування (детального плану території) та відмови від реалізації об’єктів будівництва, що проектуються, ситуація приведе до неможливості збільшення надання послуг у сфері автомобільного сервісу та ускладнення пропускної здатності автомобільного транспорту на перехрестя просп. Соборного і вул. Героїв Сталінграда. Відмова від реалізації проекту будівництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку міста.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО.

Дослідження не передбачаються.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.
Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП
дані моніторингу стану довкілля;
інша доступна інформація.
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Під час підготовки розділу стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.
Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:
– вивчити природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
– оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
– визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;
– повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.
В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку міста та підвищення якості життя населення.

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єктів, зокрема автомийки самообслуговування максимально повно будуть використовуватись сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:
– улаштування території санітарно – захисних зон.
– улаштування локальних очисних споруд для автомийки та очисних споруд відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для збору побутових відходів.
– для автомийки передбачається встановлення системи зворотнього водопостачання у вигляді окремих замкнутих циклів для миття автомобілів, миття агрегатів, вузлів і деталей.
При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:
– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

8. Пропозиції щодо структури та змісту СЕО:

СЕО виконується відповідно до вимог частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації»
Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:
Відповідальний:
Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради.
28000, Кіровоградська область, просп. Соборний, 59, каб. 114, електронна адреса: upravleniegkh@ukr.net. Телефони: 7-14-77, 7-02-85.
Строк подання зауважень і пропозицій 15 днів з дати оприлюднення.