Оголошення »

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки, розташованої по вул. Урожайна, 1, смт. Пантаївка, м. Олександрія Кіровоградської області для будівництва будівель та споруд агропромислового виробничого приватного підприємства “Украгротехнологія”

22.02.2019

Інформація про замовника:
Пантаївська селищна рада міста Олександрії Кіровоградської області
1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.
Містобудівним проектом Детальний план території земельної ділянки, розташованої по вул. Урожайна, 1, смт. Пантаївка, м. Олександрія Кіровоградської області для будівництва будівель та споруд агропромислового виробничого приватного підприємства “Украгротехнологія”.
Детальний план розроблений відповідно до рішення сесії Пантаївської селищної ради від 31 серпня 2018 року № 183 «Про розроблення детальних планів частин території селища».
Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
2. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).
Ділянка проектування, на якій передбачається будівництво будівель та споруд АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЧОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “УКРАГРОТЕХНОЛОГІЯ” розташована в межах смт.Пантаївка.
Згідно ДОГОВОРУ ОРЕНДИ земельної ділянки від 23.06.2016 року, кадастровий номер – 3510345600:50:018:0004, надана в оренду строком на 49 (сорок дев’ять ) років.
– згідно ДОГОВОРУ ОРЕНДИ земельної ділянки від 23.10.2018 року, дастровий номер – 3510345600:50:018:0009, надана в оренду строком на 49 (сорок дев’ять ) років.
Суміжні між собою земельні ділянки межують:
– з заходу та з півночі – землі загального користування (вул.Урожайна та Новопражська),
– зі сходу – зелі сільськогосподарського Новоселівської сільської ради;
– з півдня – зелі сільськогосподарського призначення Пантазіївської сільської ради.
Зелених насаджень на даній території проектування немає.
Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Під’їзд до території здійснюється по дорозі з твердим покриттям та залізничну колію.
На території земельної ділянки, на яку розробляється ДПТ забезпечена можливість проїзду пожежних машин, двома в’їздами-виїздами для технологічного транспорту та пожежної машини.
Інженерне обладнання:
Територія забезпечена існуючою централізованою мережею електропостачання та водопостачання.
На території земельної ділянки знаходяться:
Адміністративна будівля, лабораторія, прохідний пункт, вагова, башта, караульне приміщення, магазин, пожежне депо, механічна майстерня, будка охорони, З/д вагова (з під’їздною залізничною колією), вбиральня, прийомний пристрій №3, навіс, склад з підвалом, навіс, зерносушилка, зерносклад №3, зерносклад №4, зерносклад №1, зерносклад №2, башта №1, вагова, пандус, зерносклад №10, зерносклад №5, зерносклад №6, сарай, трансформаторна підстанція ЗТП-12/27, проїзд, пандус, авторозвантажувач, зерносклад №11, свинарник, пожежний резервуар -3 ВП, пожежний резервуар -1 ВП, прийомний пристрій, пандус, авторозвантажувач, норія, хопер, злізничні ваги (з хоперами), вхід в підземну галерею, фундамент лебідки, фундамент обвідного блоку, пожежний резервуар – 2ВП, септик, водопровідний колодязь, вимощення, замощення, ворота, огорожа, водопровід, каналізація.
3. Ймовірні наслідки.
а) для довкілля, у тому числі для населення
Об’єкт не здійснює значного впливу на навколишнє середовище.
При відповідній експлуатації об’єкту, найбільш вірогідними представляються впливи, що здійснюються ним на навколишнє середовище, з урахуванням основних принципів:
– Інтеграція технічних, екологічних, соціальних і економічних показників господарських рішень;
– Регіональних особливостей з позиції стану екосистеми і її стійкості до прогнозованих впливів.
б) Для територій з природоохоронним статусом
Об’єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу планувальної діяльності відсутні.
в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Транскордонний плив відсутній;
4. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено
Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання будівництва будівель та споруд агропромислового виробничого приватного підприємства “Украгротехнологія”
У разі незатвердження документа державного планування (детального плану території) та відмови від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, приведе до неможливості збільшення обсягів виробництва та реалізації програми розвитку економіки України, збільшення робочих місць.
5. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.
Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
• доповіді про стан довкілля;
• статистичну інформацію;
• інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП
• дані моніторингу стану довкілля;
• інша доступна інформація.
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.
Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:
• вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
• розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
• оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
• визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
• зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
• повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.
В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.
6. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Потенційний вплив на довкілля можуть становити джерела електромагнітних випромінювань (ЛЕП), експлуатаційні фактори (шумовий вплив).
При виконанні планувальних та інших земляних робіт ґрунтовий шар придатний для використання, повинен попередньо зрізатися і складатися в спеціально відведених місцях для подальшого відновлення.
Відведення дощових і талих вод передбачено поверхневе.
Вплив на навколишнє середовище мінімальний і забезпечується комплексом робіт і заходів які передбачаються проектно – кошторисною документацією за погодженням зацікавлених служб.
При розробці проектних рішень по охороні навколишнього середовища необхідно керуватися вимогами Законів України: «Про охорону навколишнього середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Земельним Кодексом України», «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення», «Водним Кодексом України» та іншою нормативно-технічною документацією по охороні атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод та ґрунтів від забруднення.
7. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
8. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Пантаївська селищна рада
Юридична адреса: 28023, Кіровоградська обл. м. Олександрія, смт Пантаївка, вул. Магістральна, буд.49
контактна особа – Бурусан Дмитро Миколайович, тел.. 0979355340
Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення (до 09 березня 2019 року).

Пантаївський селищний голова І.В.Бульба