Доступ до публічної інформації » Інформація для громадян »

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 09.06.2011 року № 505-р «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження Олександрійського міського голови № р-200-з від 22 червня 2011року, затверджено план заходів з виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», затверджено форму запиту на інформацію та порядок складення та подання запитів на інформацію.

Визначено управління справами міської ради спеціальним виконавчим органом міської ради з питань координації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Форма запиту на інформацію

Розпорядник інформації ______________________________________________________

(найменування розпорядника інформації)

Запитувач ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

____________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

____________________________________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

____________________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

Запит на інформацію

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

надати ____________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

____________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _______________________________ телефаксом ______________________ за телефоном ____________

__________ ____________

(дата) (підпис)

Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні міської ради та її виконавчих органів, розміщена на веб-сайті міської ради.

2. Запит може бути поданий: на поштову адресу міської ради: 28000, м.Олександрія, пр.Леніна,59; на електронну адресу міської ради: rada@olexrada.gov.ua; за телефоном 7-13-40; телефаксом 7-13-40.

3. Запит може бути поданий особисто до керівництва міської ради або відповідальної особи за доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації (міська рада та її виконавчі органи), в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. Розмір витрат на надання інформації затверджується в установлено законом порядку виходячи з фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках: 1) розпорядник інформації (міська рада та її виконавчі органи) не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток; 4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

На початок сторінки